Menu
EUR

Privacy & Cookies policy


Privacy Policy

Wij vinden het uiterst belangrijk dat onze klanten optimaal kunnen genieten van onze uitstekende service én ons volledig kunnen vertrouwen. Om u een goede service te kunnen bieden, verzamelen wij bepaalde persoonsgegevens van onze gebruikers en bezoekers. Deze gegevens verzamelen wij op een verantwoorde manier en wij springen uiterst zorgvuldig met de opslag ervan om.

In onderhavige privacyverklaring kunt u nalezen welke gegevens wij precies verzamelen, voor welke doeleinden, hoe u deze gegevens zelf kunt beheren en welke rechten u als gebruiker heeft.

1. Wie verzamelt de informatie?

Chocolates & Sweets Online Shop is een site / webshop van D&J Projects V.O.F..

D&J Projects V.O.F. treedt op als verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens en andere data voor de verwerking van de bestellingen en als verwerker voor marketingdoeleinden in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR). D&J Projects V.O.F. is een vennootschap onder firma met maatschappelijke zetel te 8470 Gistel, Stationsstraat 47, en exploitatiezetel te 8470 Gistel, Kleine Konijnenboslaan 6 en is geregistreerd in Oostende onder het BTW nummer BE0555664795.

D&J Projects V.O.F. treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens enkel en alleen voor marketingdoeleinden en beantwoordt voor de verwerking van deze gegevens eveneens aan de geldende wet- en regelgeving en kan indien gewenst gecontacteerd worden via tel + 32 (0)59 703015 of via [email protected].

D&J Projects V.O.F. doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. D&J Projects V.O.F. houdt uw gegevens niet langer bij dan strikt noodzakelijk voor de verwerking van de gegevens.

Dit houdt in dat wij:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;

 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

D&J Projects V.O.F. behoudt zich het recht om de privacyverklaring te wijzigen. Als u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft of verdere informatie wenst, kunt u contact opnemen met ons via volgende contactgegevens:

D&J Projects V.O.F.
Markt 11
8470 Gistel
[email protected]
+32 (0)59 70 30 15

2. Welke gegevens worden verzameld en voor welke doeleinden?

D&J Projects V.O.F. gebruikt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Onder persoonsgegevens verstaan wij identificeerbare gegevens van een rechtspersoon. Dit zijn gegevens die u doorgeeft als u bijvoorbeeld een bestelling plaatst, met ons contact opneemt, zich voor onze nieuwsbrieven inschrijft of aan wedstrijden deelneemt. Concreet gaat het dan om persoonlijke identiteitsgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer, taalvoorkeur, e-mailadres, betalingsgegevens, etc.

Zoals wettelijk bepaald, verwerken we geen gevoelige gegevens, zoals gegevens over raciale of etnische afkomst, politieke overtuiging of seksuele voorkeur.

Wij verwerken uw persoonsgegevens steeds op wettelijke basis:

 • met verkregen toestemming;

 • om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting;

 • voor de verwerking van de verkoopovereenkomst;

 • bij gerechtvaardigd belang dat zwaarder doorweegt dan het belang van de betrokkene.

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken en opslaan voor volgende doeleinden:

 • om een gebruikersaccount aan te maken;

 • om uw bestelling/retour te verwerken;

 • om de levering van uw bestelling op te volgen en u te informeren over mogelijke problemen;

 • om u nieuwsbrieven of andere gerichte marketingacties te sturen om bijvoorbeeld u te; informeren over nieuwe aanbiedingen en promoties;

3. Wie heeft behalve D&J Projects V.O.F. toegang tot deze gegevens?

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven ook geen persoonsgegevens door aan derden, behalve indien:

 • noodzakelijk voor onze dienstverlening;

 • wij hiertoe wettelijk verplicht zijn;

 • er een gerechtvaardigd belang is voor D&J Projects V.O.F. of de betrokken derde partij;

 • u ons hiervoor uw toestemming geeft.

Zo geven wij uw gegevens door aan bijvoorbeeld onze payment provider, koerierdiensten en Trusted Shops.

In geval van internationale doorgifte van persoonsgegevens beschermen wij je gegevens volgens het beschermingsniveau dat is vereist door de Europese regelgeving.

Wij kunnen anonieme, geaggregeerde gegevens voor commerciële doeleinden of voor externe rapportering gebruiken. Deze gegevens zijn nooit terug te brengen naar een bepaald individu.

4. Vlot gebruik van de Site & beveiliging van persoonlijke informatie

D&J Projects V.O.F. stelt alles in het werk om de gebruikersgegevens te beschermen. Een betaling via een betaalkaart of andere betalingsmodaliteit zal enkel worden opgeslagen via goedgekeurde Europese leveranciers van betalingsdiensten. Overige persoonlijke informatie zal naar de servers en databank van D&J Projects V.O.F. worden overgebracht middels SSL (Secure Sockets Layer) via 256-codering, dewelke wordt geleverd door het de internationaal erkende Certificate Authority (CA). Voor een optimale ondersteuning van onze veiligheidsmaatregelen wordt webshop best bekeken met een geüpdatete, moderne browser zoals internet Explorer, Edge, Google Chrome, Safari, Opera of Mozilla Firefox.

Onze servers bevatten persoonlijke informatie, maar zullen nooit enige informatie met betrekking tot betalingsmodaliteiten of bankgegevens bevatten. De servers worden beveiligd via multi-level firewalls en een standaard veiligheidsprotocol.

Betalingen gebeuren steeds in een beveiligde omgeving, zodat derden uw persoonlijke gegevens niet kunnen lezen.

5. Corrigeren of verwijderen van informatie: uw rechten

Het is steeds mogelijk uw persoonlijke gegevens op te vragen door een e-mail te sturen naar [email protected] of via het klantencenter +32 (0)59 70 30 15. Deze persoonlijke gegevens kunnen via dezelfde weg worden aangepast of verwijderd indien daartoe wettelijke grond bestaat.

Als gebruiker heeft u volgende rechten wat betreft de opslag van uw gegevens:

- recht op bezwaar
U heeft het recht zich te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens op basis van ernstige en gerechtvaardigde redenen (tenzij wettelijk bepaald of wanneer noodzakelijk voor uitvoeren van de overeenkomst). Daarnaast kan u via voormeld e-mailadres steeds vragen niet meer te worden gecontacteerd voor direct marketing doeleinden.

- recht op inzage/toegang
Elke gebruiker heeft het recht om toegang te vragen tot zijn/haar informatie en deze in te kijken. Ook mag hij/zij bekijken hoe de eigen persoonlijke gegevens verwerkt worden.

- recht op rechtzetting
De gebruiker heeft steeds het recht om na inzage bepaalde persoonsgegevens te laten verbeteren, aanvullen of wissen.

- recht om te worden vergeten
De gebruiker heeft het recht om volledig uit alle systemen en databases gewist te worden.

- recht om klacht in te dienen
De gebruiker heeft steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer gegevensbeschermingsautoriteit.be wanneer hij of zij vindt dat de persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld en verwerkt worden.

- recht om toestemming in te trekken
Elke gebruiker of bezoeker waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens.

- recht op beperking van de verwerking
Elke gebruiker of bezoeker heeft het recht om de verwerking van zijn persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken.

- recht op overdraagbaarheid
Elke gebruiker of bezoeker heeft het recht om zijn persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijk over te dragen.

- recht om zich te verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen
De gebruiker heeft het recht om de automatische profilering te laten uitschakelen.

6. Cookies plaatsen en IT informatie opslaan

De Site maakt gebruik van "cookies". Voor meer informatie over welke cookies wij gebruiken, voor welke doeleinden en hoe u uw cookie instellingen kunt beheren, verwijzen wij graag naar onze Cookies policy verder op deze pagina.

7. Kinderen

Kinderen jonger dan 18 jaar mogen onder geen enkele omstandigheid gebruik maken van onze diensten.

D&J Projects V.O.F. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gebruik van deze site door kinderen en jongeren en behoudt zich het recht voor om bestellingen geplaatst door kinderen of jongeren te weigeren.

8. Hyperlinks

Mogelijks zal u links vinden op onze webshop naar andere websites en andere sociale media toepassingen. Zodra u evenwel de webshop verlaat is de privacyverklaring van D&J Projects V.O.F. niet meer van toepassing. D&J Projects V.O.F. is onder geen enkel beding verantwoordelijk voor de informatie op een andere website of sociale media toepassing.

9. Privacyverklaring aanvaarden

Deze privacyverklaring voorziet u van al de informatie noodzakelijk om de keuze te kunnen maken of u deze webshop wenst te gebruiken en dus uw persoonlijke informatie naar D&J Projects V.O.F. wenst te verzenden. Door op de webshop te vertoeven en elektronisch met ons te communiceren, erkent en aanvaardt u de privacyverklaring. Automatisch gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonlijke informatie zoals die in deze privacyverklaring wordt omschreven.

10. Vragen ?

Voor vragen kan u steeds op volgend e-mailadres: [email protected]
telefonisch: +32 (0)59 70 30 15
of per post: D&J Projects, Neerhofstraat 3, 8470 Gistel, België.

Deze privacyverklaring werd laatst gewijzigd op 25 mei 2018.

Cookies Policy

Zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Wij gebruiken cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen geen cookies ontvangt.

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

 

Integratie van de Trusted Shops Trustbadge

Om ons Trusted Shops-keurmerk, de eventueel verzamelde beoordelingen en het productaanbod van Trusted Shops na een bestelling te kunnen tonen, is op deze webpagina de Trusted Shops Trustbadge geïntegreerd.

Na afweging van onze verschillende belangen, beschermt dit de legitieme heersende belangen voor optimale marketing van ons aanbod. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een product van TRUSTED SHOPS GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, Duitsland. Wanneer een Trustbadge wordt opgevraagd slaat de webserver automatisch een zogenaamde server-logfile op waarin uw verzoek met bijvoorbeeld uw IP-adres, de datum en tijd van het verzoek, de verzonden hoeveelheid gegevens en de naam van uw internetprovider (toegangsgegevens) wordt gedocumenteerd. Deze toegangsgegevens worden niet verwerkt en uiterlijk 7 dagen na uw laatste bezoek aan de pagina automatisch overschreven. Andere persoonsgerelateerde gegevens worden uitsluitend aan Trusted Shops doorgegeven wanneer u na het plaatsen van een bestelling ervoor kiest om de Trusted Shops-producten te gebruiken of al bent aangemeld voor het gebruik daarvan. In dat geval geldt de tussen u en Trusted Shop contractuele overeenkomst.

Bankoverschrijving
Kies uw taal
Kies uw valuta

Mijn account

Wachtwoord vergeten?

Recent toegevoegd

Totaal incl. btw
€0,00
0
Vergelijk
Start vergelijking

Dit artikel is toegevoegd aan uw winkel wagen!